Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Wielkość czcionki:

INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie 2016/679), informuję że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
  z siedzibą przy ul. S. Dubois 16, 44-102 Gliwice, tel. 32 78-09-100, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest Daria Gregorowicz, tel. 32 78-09-100 wew. 308, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa Prawo zamówień publicznych oraz działanie Administratora w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 rozporządzenia 2016/679;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.
 • ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty,
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy oraz wykonanego zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, przy czym zastosowanie będzie miał termin dłuższy;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączać możliwość skorzystania z części wymienionych praw;
 • posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

INFORMACJA

INFORMACJA O PROWADZENIU POSTĘPOWAŃ Z ZACHOWANIEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI

 

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – tzw. postępowania unijne, prowadzone są w systemie elektronicznym.

 

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
 2. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.

W celu prowadzenia komunikacji w postępowaniu wymagane jest posiadanie profilu Wykonawcy. Profil Wykonawcy tworzony jest w Systemie tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już założony profil.

 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
 2. Użytkownikom Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług).
 3. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania danych z oferty

-   Plik oferty załączony przez Wykonawcę w Systemie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

-   Oznaczenie czasu prawidłowego przekazania pliku oferty do Systemu stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty do Systemu.

 1. 7. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu dokonania czynności złożenia oferty - podpisania oferty.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym; http://www.nccert.pl/kontakt.htm

Ważne!: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

 • dokumenty w formacie „pdf" należy podpisywać tylko formatem PAdES;
 • Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES,

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3