Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wielkość czcionki:

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko jedenastu osobom, to jest: Krzysztofowi M. kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się nielegalnym gospodarowaniem odpadami tj. o czyn z art. 258 § 3 k.k. oraz Zdzisławowi O., Krzysztofowi M., Tomaszowi P., Olgierdowi L., Mariuszowi R., Radosławowi M., Patrykowi C., Tadeuszowi Sz., Michałowi B., Karolowi B., Markowi B., którzy zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym gospodarowaniem odpadami tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. Wymienieni zostali również oskarżeni o przestępstwo z art. 183 § 1 k.k. i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. i art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. tj. o takie postępowanie  z odpadami, które może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, jak również sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach, poprzez działanie w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, jak również z uwagi na skład chemiczny odpadów, warunki i sposób ich składowania, sprowadzone zostało bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących tj. zdarzenia określonego w art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k.

Zarzut o czyn z art. 183 § 1 k.k. został przedstawiony również dwóm innym osobom, działającym wspólnie i w porozumieniu z niektórymi członkami grupy przestępczej tj. Tomaszowi J. i Szymonowi W.

Odpady, którymi gospodarowali oskarżeni, posiadały głównie właściwości niebezpieczne, zawierały szereg związków organicznych o właściwościach wywołujących nowotwory lub zwiększających zachorowalność na nie, działających szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej oraz powodujących toksyczność rozwojową u potomstwa, mogących zaburzać czynności układu endokrynnego, działających toksycznie na narządy docelowe oraz środowisko naturalne, posiadających właściwości drażniące lub żrące ze względu na wartość pH, a także posiadających właściwości łatwopalne ze względu na niskie temperatury wrzenia lotnych związków organicznych.

Krzysztof M., Tomasz P. i Tadeusz Sz. dodatkowo zostali oskarżeni o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem REMONDIS MEDISON RZESZÓW Sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

Natomiast Zdzisław O. został również oskarżony o przyjęcie w 2014 roku od nieustalonych osób znacznej ilości odpadów komunalnych, zmieszanych z odpadami niebezpiecznymi w postaci zlewek poprodukcyjnych pochodzących z przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego i lakierniczego, które następnie zakopywał w ziemi na zarządzanej przez siebie nieruchomości i w ten sposób nielegalnie postępował z odpadami, posiadającymi głównie właściwości niebezpieczne, zawierającymi szereg związków organicznych o właściwościach łatwopalnych, rakotwórczych, mutagennych, działających szkodliwie na rozrodczość, a także działających toksycznie na narządy docelowe oraz środowisko, tj. w takich warunkach i w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka oraz może spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, czym sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach, działając w powyższych okolicznościach jako szczególnie niebezpiecznych, tj. o przestępstwo z art. 183 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 05.09.2019 roku i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Zdzisław O. oskarżony również został o dokonanie dwóch samowoli budowlanych, tj. o czyny z art. 90 Ustawy z dnia 01 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Olgierd L. dodatkowo oskarżony został o posiadanie substancji psychotropowych w postaci soli amfetaminy, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Natomiast Marek B. oskarżony został o posługiwanie się sfałszowaną umową najmu terenu, na którym następnie składowane były w sposób nielegalny znaczne ilości odpadów niebezpiecznych.

Postępowanie w tej sprawie wszczęto w dniu 20 lutego 2019 roku w wyniku ujawnienia na nieruchomości zarządzanej przez Zdzisława O. w Żorach faktu składowania na naczepach samochodowych znacznych ilości odpadów niebezpiecznych.

W trakcie śledztwa wykonano szereg czynności procesowych na terenie kraju, bowiem odpady, którymi gospodarowała zorganizowana grupa przestępcza były następnie nielegalnie przekazywane osobom trzecim, zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i poza nim. Odpady te były składowane w miejscach, co do których brak było decyzji zezwalających na ich gromadzenie lub przetwarzanie, jak również zakopywane w ziemi. W wyniku przeprowadzonych czynności procesowych ujawniono działalność dwóch innych zorganizowanych grup przestępczych również zajmujących się nielegalnym obrotem odpadami, które obecnie są przedmiotem odrębnie prowadzonych w tut. Prokuraturze postępowań.

Przestępstwo z art. 258 § 3 zagrożone jest karą do dziesięciu lat pozbawienia wolności, natomiast z art. 258 § 1 k.k., 183 § 1 k.k. i 270 § 1 k.k. do pięciu lat pozbawienia wolności. Przestępstwa z art. 164 § 1 k.k., art. 165 § 1 pkt 5 k.k. i art. 286 § 1 k.k. zagrożone są karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawa będzie rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Katowicach. 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3