Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wielkość czcionki:

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia w dniu 5 maja 2018 roku w Jastrzębiu – Zdroju, na skutek niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w Kopalni Węgla Kamiennego KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia pracowników kopalni poprzez dopuszczenie do prowadzenia robót górniczych w rejonie zagrożonym ryzykiem wstrząsu wysokoenergetycznego w rejonie chodnika H-10, w następstwie czego śmierć ponieśli Piotr K., Przemysław Sz., Marcin B., Michał T. i Łukasz Sz., a Leszek B., Łukasz B., Andrzej F., Tomasz G., Krzysztof J. oraz Mateusz O. doznali obrażeń ciała, skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni , to jest o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 5 kk w zw. z art. 165 § 2 kk w zw. z art. 165 § 4 kk i art. 220 § 2 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. 

W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadków pracowników pracujących na zmianie poprzedzającej tąpnięcie, pracowników wykonujących pracę w chwili zdarzenia, społecznego inspektora pracy, pokrzywdzonych, którzy po tąpnięciu zostali przetransportowani do placówek medycznych, osoby reprezentujące prawa zmarłych pokrzywdzonych, dyrektora kopalni, naczelnego inżyniera kopalni, dyspozytorów, kierownika działu wentylacji, nadsztygarów i sztygarów z oddziału
GPR-5Z, działu elektrycznego i mechanicznego. Przesłuchano również zastępowych zastępów ratowniczych, którzy w ramach podejmowanych działań odnaleźli ciała zmarłych pokrzywdzonych. 

Zabezpieczono dokumentację sejsmograficzną, pracowniczą i zakładową, w tym techniczno – ruchową dotyczącą prac przygotowawczych ścian H-2 i H-4, protokoły posiedzeń zespołu ds. tąpań, mapę pokładu, książkę ewidencji ruchu załogi w rejonie zagrożenia, raporty graficzne czujników metanometrii automatycznej, dane elektroniczne z systemu metanometrii i sejsmologii kopalni . 

Z uzyskanego sprawozdania Komisji powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego w dniu 05 maja 2018 r. w KWK „Borynia –Zofiówka- Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” z/s w Jastrzębiu Zdroju wynika, że wstrząs nastąpił w wyniku gwałtownego wyładowania energii skumulowanej w górotworze. Wysoka koncentracja naprężeń górotworu spowodowana była złożona sytuacją geologiczno – górniczą, w szczególności skomplikowaną budową geologiczną złoża z występowaniem licznych dyslokacji tektonicznych, wystąpieniem dynamicznych przemieszczeń mas skalnych, utworzeniem niewybranej calizny o strukturze „klina” (podatnej na zniszczenie w warunkach wysokich naprężeń uskokowych) oraz mechanizmem ogniska wstrząsu (przemieszczenie struktury całego zrębu między uskokami). W ocenie komisji przyczyną zdarzenia było dynamiczne oddziaływanie na pokrzywdzonych skutków tąpnięcia spowodowanego samoistnym wstrząsem górotworu o energii 2 x 109 J. 

W ocenie komisji aktualnie istniejące procedury (zarówno prognozy analityczne, jak i oceny ruchowe wykorzystujące rejestrowaną aktywność sejsmiczną) nie pozwalają na tworzenie prognoz dotyczących możliwości uaktywniania się dyslokacji tektonicznych, skutkiem czego nie było możliwości zaprognozowania wstrząsu, który spowodował tąpnięcie.

W przedmiotowej sprawie uzyskano również orzeczenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Wynika z niego, że przyczyną zaistnienia wstrząsu, który spowodował tąpnięcie i wypadek zbiorowy, było gwałtowne wyładowanie energii skumulowanej w górotworze. Natomiast przyczyną wypadku zbiorowego było dynamiczne oddziaływanie na pokrzywdzonych skutków tąpnięcia, spowodowanego samoistnym wstrząsem górotworu.

Z opinii biegłego z zakresu BHP w górnictwie, wynika, że powstały wypadek nie był spowodowany czynnikiem ludzkim czy też niewłaściwą organizacją pracy lub niedopełnieniem ciążących na osobach dozoru obowiązków właściwego nadzoru. Zdaniem biegłego przyczyną wypadku zbiorowego było dynamiczne oddziaływanie na pokrzywdzonych skutków tąpnięcia spowodowanego samoistnym wstrząsem górotworu o energii 2x109.

W toku śledztwa uzyskano również opinię biegłego z zakresu sejsmologii górniczej, górnictwa i geologii. W ocenie biegłego wstrząs sejsmiczny zaistniały w dniu zdarzenia był wstrząsem o charakterze regionalnym i niemożliwym do wcześniejszej prognozy. Żadna z aktualnie stosowanych metod oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego nie wskazywała na możliwość wystąpienia tak wysokoenergetycznego wstrząsu, a tym samym nie pozwalała na predykcję rozległego tąpnięcia w czynnych wyrobiskach górniczych. Wstrząs ten wystąpił w wyniku uaktywnienia się uskoków „Wschodniego” i „Jastrzębskiego” na skutek zmian stanu naprężeń na ich powierzchniach w postaci przemieszczenia struktury całego zrębu tektonicznego między wskazanymi uskokami w stronę wyrobisk chodnikowych.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy, w szczególności zaś treść opinii biegłego z zakresu sejsmologii górniczej, górnictwa i geologii nie pozwolił na przypisanie komukolwiek sprawstwa nieumyślnego sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób – pracowników kopalni poprzez dopuszczenie do prowadzenia robót górniczych w rejonie zagrożonym ryzykiem wstrząsu wysokoenergetycznego, którego skutkiem była śmierć pięciu pokrzywdzonych i uszczerbek na zdrowiu kolejnych sześciu osób. 

Jak wynika to z poczynionych w sprawie ustaleń,  charakter, zasięg i skutki wstrząsu wysokoenergetycznego, który miał miejsce w dniu 05 maja 2018 r. były niemożliwe do przewidzenia. Tym samym nie sposób przyjąć, że ktokolwiek ponosi odpowiedzialność za jego wystąpienie i skutki. 

Przedmiotowa decyzja nie jest prawomocna.

 

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3