Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Wielkość czcionki:

Prokuratura Rejonowa w Raciborzu zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku dochodzenia sygn. akt PR 1 Ds. 839.2019, dotyczącego doprowadzenia przez właściciela PPUH JUMAR - Adama P.,

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez oferowanie klientom towaru i nie wywiązanie się z zamówień po uprzednim wprowadzeniu ich w błąd i pobraniu od nich środków pieniężnych mając świadomość niemożności realizacji przyjętych do realizacji zamówień, z uwagi na zaległości w płatnościach u dostawców, że w dniu 22 grudnia 2020 roku został w przedmiotowej sprawie skierowany do Sądu Rejonowego w Raciborzu akt oskarżenia o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przeciwko Adamowi P.
W związku z powyższym osobom posiadającym status pokrzywdzonego przysługują następujące uprawnienia:
1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).
2. Pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a k.p.k., może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 
46 § 1 k.k. (wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może w warunkach określonych w art. 46 § 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 § 3 k.k.).
3. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k. sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, (art. 343 § 1 i 2 k.p.k.).
4. Na wniosek pokrzywdzonego, złożony przed rozpoczęciem przewodu sądowego, umarza się postępowanie w sprawie o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również występek określony w art. 157 § 1 k.k., gdy sprawca nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie (art. 59a § 1 k.k.). Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego, warunkiem umorzenia jest pojednanie się i naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzona szkodę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych (art. 59a § 2 k.k.).

Prokurator Rejonowy
Mariusz Klekotka

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3