Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Z dniem 20 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.w jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego, z wyłączeniem od dnia 6 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020 r. Prokuratury Rejonowej w Żorach oraz Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich, wprowadzony zostaje jednolity system pracy dwuzmianowej.

Z dniem 20 maja 2020 roku do 30 czerwca 2020 r. w jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego wprowadzony zostaje jednolity system pracy dwuzmianowej. Kierownicy komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i Prokuratorzy Rejonowi sporządzają harmonogramy pracy dwuzmianowej w cyklach 5-cio dniowych w danym tygodniu począwszy od dnia 25 maja 2020 roku oraz za okres 3-dniowy od 20 maja 2020 roku do 22 maja 2020 roku, przy zachowaniu reguły, iż na jednej zmianie pracuje co do zasady 50% ogółu pracowników wykonujących czynności służbowe, bez możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami wykonującymi pracę na poszczególnych zmianach.

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy zostają ustalone w następujący sposób:
- I zmiana: początek pracy godz. 7.00, koniec pracy godz. 13.30,
- II zmiana: początek pracy godz. 14.00, koniec pracy godz. 20.30.

ZARZĄDZENIE nr 4/20

PROKURATORA  REJONOWEGO W RYBNIKU

z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy
w Prokuraturze Rejonowej w Rybniku w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego zarażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Działając na podstawie art. 24 § 3 i art. 40 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze

zarządzam, co następuje:

 • § 1
 1. Wprowadzam obowiązek poddawania się przed wejściem do budynku Prokuratury Rejonowej w Rybniku badaniu temperatury ciała przy użyciu elektronicznego termometru bezdotykowego.
 2. Badanie będzie wykonywane przez wskazanego pracownika ochrony Prokuratury Rejonowej w Rybniku.
 3. Odmowa poddania się badaniu równoznaczna jest z zakazem wejścia do budynku. W wypadku pracowników prokuratury, decyzję w sprawie uprawnienia wejścia do budynku pracownika, który odmówił poddania się badaniu podejmuje kierownik jednostki.
 4. Osoba, której temperatura ciała przekracza 37,1 °C oraz osoba, której temperatura ciała jest niższa, ale wykazuje ona widoczne oznaki infekcji, może zostać wpuszczona do budynku prokuratury w wyjątkowych wypadkach, wyłącznie po indywidualnej zgodzie kierownika jednostki i przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności zapobiegających jej kontaktowi z innymi osobami w budynku.
 • § 2
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Tekst zarządzenia przedstawia się do wiadomości wszystkich pracowników Prokuratury Rejonowej w Rybniku za pośrednictwem ESUDO a dla pozostałych osób – poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz przed wejściem do budynku.

Czytaj więcej...

Mając na względzie ochronę zdrowia pracowników i interesantów
- w związku z rozprzestrzenianiem się choroby  COVID – 19 -
ogranicza się osobiste składanie pism w biurze podawczym prokuratury
wyłącznie do spraw nie cierpiących zwłoki.

Jednocześnie zaleca się do kierowania wszelkiej korespondencji
mailowo, za pośrednictwem e-puap lub poczty tradycyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 21/2020

PROKURATORA OKRĘGOWEGO w GLIWICACH

z dnia  18  marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy
w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach oraz w Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Zachód w Gliwicach i Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Wschód w Gliwicach w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego zarażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Działając na podstawie art. 23 § 3 i art. 40 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze

zarządzam, co następuje:

 • § 1
 1. Wprowadzam obowiązek poddawania się przed wejściem do budynku Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz Prokuratur Rejonowych Gliwice – Zachód i Gliwice – Wschód w Gliwicach badaniu temperatury ciała przy użyciu elektronicznego termometru bezdotykowego.
 2. Badanie będzie wykonywane przez wskazanego pracownika Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
 3. Odmowa poddania się badaniu równoznaczna jest z zakazem wejścia do budynku. W wypadku pracowników prokuratury, decyzję w sprawie uprawnienia wejścia do budynku pracownika, który odmówił poddania się badaniu podejmuje kierownik jednostki.
 4. Osoba, której temperatura ciała przekracza 37,1 °C oraz osoba, której temperatura ciała jest niższa, ale wykazuje ona widoczne oznaki infekcji, może zostać wpuszczona do budynku prokuratury w wyjątkowych wypadkach, wyłącznie po indywidualnej zgodzie kierownika jednostki i przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności zapobiegających jej kontaktowi z innymi osobami w budynku.
 • § 2
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Tekst zarządzenia przedstawia się do wiadomości wszystkich pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jednostek rejonowych za pośrednictwem ESUDO a dla pozostałych osób – poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz przed wejściem do budynku.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością podjęcia zdecydowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 mając na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów decyzją Prokuratora Okręgowego w Gliwicach ogranicza się ruch osób w jednostkach okręgu gliwickiego prokuratury poprzez:

 1. zaprzestanie przyjmowania - do odwołania - obywateli w sprawie skarg i wniosków w ramach dyżurów pełnionych w każdy poniedziałek;
 2. ograniczenie przyjmowania przez prokuratorów i pracowników sekretariatu jedynie do osób wezwanych w celu wykonania czynności procesowych lub zamierzających złożyć do protokołu zawiadomienie o przestępstwie, o ile nie jest możliwe złożenie zawiadomienia w formie pisemnej, przy czym termin stawiennictwa musi zostać poprzedzony uzgodnieniem telefonicznym lub e-mailem;
 3. komunikowanie się stron i interesantów z pracownikami wyłącznie z wykorzystaniem korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

Wnioski o widzenia z osobami osadzonymi należy składać w formie elektronicznej lub pisemnie na biurze podawczym.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DLA STRON

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 uczestników postępowań prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego okręgu prokuratury

poucza się

o konieczności wcześniejszego – jeszcze przed terminem czynności procesowej – telefonicznego poinformowania o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia wirusem lub kontaktu z osobą chorą.

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji przedmiotowa informacja będzie dostatecznym usprawiedliwieniem nieobecności.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Oświadczenie o dostępności

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).


Zgodność ze standardami
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

- HTML 5
- WCAG 2.0 (poziom AA)
- Section 508

 

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
Serwis spełnia także zapisy dokumentów

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
- zmiana wielkości czcionki
- zmiana kontrastu
- oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Wyszukiwarka

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Gliwickie jednostki prokuratury
Wejście do budynku Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i gliwickich Prokuratur Rejonowych znajduje się przy parkingu wewnętrznym zespołu budynków biurowych przy ul. Dubois 16. Wejście zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pobliżu wejścia znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego.
Przy wejściu głównym znajduje się pomieszczenie portierni, której pracownicy mają obowiązek udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.
Numer telefonu pracowników portierni – 32 780-91-00.

Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju
Wejście do siedziby jastrzębskiej prokuratury dla osób niepełnosprawnych prowadzi bezpośrednio z parkingu od ulicy północnej. Wejście to dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich i prowadzi
do pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu budynku. Na kondygnacji tej znajdują się pomieszczenia biurowe, w których przyjmowane są osoby niepełnosprawne.
Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się w głębi korytarza na prawo od wejścia z parkingu.
Numer telefonu do pracowników udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym to 32 475-97-10.

Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
Wejście do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach znajduje się we frontowej części budynku i zostało ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu tym znajdują się również dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze
i na I piętrze w korytarzu na lewo od wejścia głównego. W budynku zainstalowano również dźwig osobowy umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń na I piętrze.
Wsparcia osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy biura podawczego pod numerem 32 768-54-00 w. 113 lub 114.

Prokuratura Rejonowa w Raciborzu
Wejście do budynku, w którym siedzibę ma Prokuratura Rejonowa w Raciborzu wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie czynności z udziałem osób z dysfunkcją narządu ruchu lub na wózku inwalidzkim prowadzone są w pomieszczeniu usytuowanym naprzeciw stanowiska ochrony budynku.
Odpowiedzialnymi za udzielenie niezbędnej pomocy są pracownicy biura podawczego dostępni pod numerem telefonu 32 415-28-27 wew. 10.
W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej
Wejście do rudzkiej prokuratury usytuowane jest przy wschodniej elewacji budynku. Wejście to pozwala na dostęp do przedsionka, w którym osoba niepełnosprawna ruchowo może wezwać pracownika portierni do udzielenia pomocy w pokonaniu schodów wejściowych na parter budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na wprost wejścia głównego.
Wsparcia osobom niepełnosprawnym udzielają w pierwszej kolejności pracownicy portierni następnie pracownicy sekretariatu pod numerem telefonu 32 788-15-20.

Prokuratura Rejonowa w Rybniku
Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, bezpośrednio z parkingu.
Na parkingu, przy wejściu głównym znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w głębi korytarza, na lewo od wejścia głównego.
Osobom niepełnosprawnym pomocy udzielają pracownicy ochrony i biura podawczego pod numerem 32 755-90-20 w.133 lub 217.

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim
Wejście do budynku znajduje się od strony północnej budynku. Wejście to nie zostało przystosowane do osób niepełnosprawnych. Przy wejściu tym znajduje się dzwonek
do przywoływania pracownika portierni, który ma obowiązek pomóc osobie niepełnosprawnej w pokonaniu schodów wejściowych.
Numer telefonu do pracownika odpowiedzialnego za pomoc osobom niepełnosprawnym to 32 455-29-12 w. 208.
W jednostce brak jest toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu
Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z poziomu gruntu i umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo i poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Czynności z udziałem osób niepełnosprawnych prowadzone są w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku.
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy pracowników Prokuratury pod numerem 32 271-32-91.
Prokuratura Rejonowa w Zabrzu nie dysponuje toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Żorach
Prokuratura Rejonowa w Żorach umiejscowiona jest na V piętrze budynku biurowego. Dostęp osobom niepełnosprawnym zapewnia zamontowana winda osobowa. Zarówno wejście do budynku, jak również komunikacja na poziomie V piętra umożliwia poruszanie się osób
z dysfunkcją narządu ruchu oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W siedzibie Prokuratury Rejonowej w Żorach brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
Wsparcia osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy Prokuratury pod numerem telefonu 32 435-07-55.

Ośrodek Zamiejscowy w Piekarach Śląskich
Wejście do Ośrodka Zamiejscowego znajduje się po wschodniej stronie budynku. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą się do niego dostać bez konieczności pokonywania schodów lub pochylni z parkingu umiejscowionego po zachodniej stronie budynku.
Na parkingu tym wyznaczone zostały dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie pod numerem telefonu 32 768-01-34.
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych
"Wzajemne oswajanie" współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie

Inspektorem ochrony danych dla Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych prokuratur rejonowych jest Daria Gregorowicz, tel. 32 78 09 100 wew. 308, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów osobowych

Czytaj więcej...

Komunikat

kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy - Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku/ Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o .o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.

Czytaj więcej...

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Gliwicach związany z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Czytaj więcej...

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3